GRATIS CBD-PRODUKT I VARJE PAKET

VILLKOR & BESTÄMMELSER

Dr. Hemp Me CBD Olja Sverige

Email: support@drhempme.com

Dr. Hemp Me ansvarar inte för landspecifika rättsliga situationer eller ger juridiska råd. Informera dig själv om den juridiska statusen i ditt land, då vi inte kan garantera leverans. Kontakta den lokala myndigheten för att verifiera att vi kan skicka till ditt land.

Dr. Hemp Me’s webbplats består av flera webbsidor som drivs av drhempme.se. Webbplatsen drhempme.se erbjuds dig under förutsättning att du accepterar villkoren och anmärkningarna som anges här utan ändringar. Din användning av drhempme.se-webbplatsen innebär att du godkänner alla dessa villkor och anmärkningar.

Meddelande

Dr. Hemp Me tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Allt innehåll på drhempme.se skapades endast i informationsyfte. Innehållet är inte tänkt att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad hälsoleverantör med eventuella frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd. Förbise aldrig professionell medicinsk rådgivning eller dröj med att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats.

Ändring av dessa användarvillkor

Dr. Hemp Me förbehåller sig rätten att ändra villkoren och anmärkningarna under vilka drhempme.se-webbplatsen erbjuds, inklusive men inte begränsat till de avgifter som är förknippade med användningen av drhempme.se-webbplatsen.

Länkar till tredjepartssidor

Dr. Hemp Me’s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (“Länkade sidor”). De länkade sidorna kontrolleras inte av drhempme.se, och drhempme.se ansvarar inte för innehållet på någon länkad sida eller någon länk inom en länkad sida. Dr. Hemp Me tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte ett godkännande av drhempme.se av webbplatsen eller något samarbete med dess operatörer.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av drhempme.se-webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och anmärkningar.

Användning av kommunikationstjänster

Dr. Hemp Me’s webbplats kan innehålla kommunikationstjänster som forum, chattområden och meddelandetjänster. Du godkänner att endast använda dessa tjänster för att skicka och ta emot meddelanden som är lämpliga och relaterade till den specifika tjänsten. Dr. Hemp Me har ingen skyldighet att övervaka dessa tjänster men förbehåller sig rätten att granska och ta bort olämpligt material.

Material som tillhandahålls till drhempme.se

Medan drhempme.se inte gör anspråk på ägande av material du tillhandahåller, genom att publicera ger du drhempme.se rätten att använda ditt innehåll i samband med deras verksamhet.

Ansvarsbegränsning

INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER GENOM DRHEMPME.SE WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER SKRIVFEL. DR. HEMP ME OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG TILLHANDAHÅLLS ALL DENNA INFORMATION “SOM DEN ÄR” UTAN NÅGON GARANTI. DR. HEMP ME OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE DENNA INFORMATION, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

OM DU INTE ÄR NÖJD MED NÅGON DEL AV DRHEMPME.SE WEBBPLATS, ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DITT ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL ATT UPPHÖRA MED ANVÄNDNINGEN AV DRHEMPME.SE WEBBPLATS.

Avslutande / begränsning av åtkomst

drhempme.se förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till drhempme.se-webbplatsen och relaterade tjänster eller någon del därav när som helst, utan förvarning.

Allmän information

I största möjliga utsträckning enligt lag regleras detta avtal av svenska lagar och du godkänner härmed den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolar i alla tvister som uppstår genom eller relaterade till användningen av drhempme.se-webbplatsen.

Obehörig användning av drhempme.se-webbplatsen i någon jurisdiktion som inte godkänner alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive utan begränsning detta stycke, är förbjuden.

Du accepterar att det inte finns något joint venture, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och drhempme.se som ett resultat av detta avtal eller användning av drhempme.se-webbplatsen. drhempme.se’s prestation av detta avtal är underkastat gällande lagar och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal inskränker drhempme.se:s rätt att följa regerings-, domstols- och brottsbekämpande myndigheters begäran eller krav relaterat till din användning av drhempme.se-webbplatsen eller information som lämnats till eller samlats in av drhempme.se med avseende på sådan användning.

Om någon del av detta avtal bestäms vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar ovan, ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses ersatt av en giltig, genomförbar bestämmelse som mest liknar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

Om inte annat anges här, utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och drhempme.se med avseende på drhempme.se-webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, vare sig det är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan användaren och drhempme.se med avseende på drhempme.se-webbplatsen.

En utskriven version av detta avtal och alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och poster som ursprungligen genererats och underhålls i tryckt form.

Det är parternas uttryckliga önskan att detta avtal och alla relaterade dokument skrivs på engelska.

Upphovsrätt och varumärkesmeddelanden

Allt innehåll på drhempme.se-webbplatsen är upphovsrättsskyddat © drhempme.se och/eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehålles.

Varumärken

Namnen på faktiska företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna.

Upphovsrätt och varumärkesmeddelanden

DETTA AVTAL OM AFFILIATE VILLKOR GÄLLER FÖR DR. HEMP ME WEBBPLATSEN (https://drhempme.se/) OCH ALLA RELATERADE SITES, PROGRAM, TJÄNSTER, OCH ALLA PRODUKTER, ERBJUDANDEN, LEVERANSER OCH SERVICEVERKTYG OAVSETT HUR DU ÅTKOMST ELLER ANVÄNDER NÅGON AV DEM.

HEMP ME FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN, EFTER EGET GOTTFINNANDE, ATT NEKA YTTERLIGARE ELLER FORTSATT ÅTKOMST TILL VÅR SITE FÖR NÅGON BESÖKARE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON ANVÄNDARE SOM HAR ÖVERTRÄTT NÅGON DEL AV VILLKOREN. Alla hänvisningar till “Dr. Hemp Me” avser Dr Hemp Me Store, dess personal, anställda, underentreprenörer, agenter och representanter. Användare av Dr Hemp Me är bundna, som ett villkor för fortsatt användning av webbplatsen, att följa reglerna nedan.

Dessa Villkor och Bestämmelser innehåller mycket viktig information om vårt Affiliateprogram och din användning av denna plattform. Du godkänner att vara bunden av de villkor som finns här när du går med i vårt Affiliateprogram. Om du inte godkänner Villkoren och Bestämmelserna har du inte rätt att använda vår webbplats eller tjänster, och du får inte köpa våra produkter.

Behörighet

För att bli en Affiliate garanterar du uttryckligen att du är minst arton (18) år och att användningen av våra produkter eller tjänster är laglig på din bostadsort eller på deras avsedda destination. Det är ditt enskilda ansvar att säkerställa överensstämmelse med detta krav. Vi kommer inte att vara ansvariga för dig för något brott mot bestämmelsen i detta avtal eller en överträdelse av tillämpliga lagar i ditt territorium som ett resultat av din användning av denna tjänst.

Affiliateförpliktelser

Du förstår att det finns vissa regler du alltid måste följa för att vara kvar i vårt affiliateprogram. Vi kan neka din ansökan om vi bedömer att din webbplats inte passar för vårt program. Om du bryter mot något av villkoren här kan vi även avsluta din ansökan. Du måste vara en människa. Konton registrerade av “bots” eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna. Din ansökan kan också avslutas om den:

  • Marknadsför sexuellt explicit material
  • Gynnar våld
  • Förmedlar diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
  • Uppmuntrar olagliga aktiviteter
  • Innehåller material som kränker eller hjälper andra att kränka upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter, eller bryter mot lagen
  • Är på annat sätt olaglig, skadlig, hotande, förolämpande, obscent, trakasserande, eller på något sätt anstötlig enligt vår egen bedömning.
  • Innehåller programvara som potentiellt kan omfördela provisioner från andra affiliates i vårt program.

Du får under inga omständigheter skapa en webbplats eller plattform som konkurrerar med, ser ut som, eller på något sätt representerar Dr Hemp Me’s webbplats. Vi ser mycket allvarligt på sådana aktiviteter då det kan missrepresentera vår plattform.

Som medlem i Dr Hemp Me’s Affiliate Program får du tillgång till ett affilierat instrumentbräda där du kan hämta en affiliate-länk för våra olika produkter.

Vi kan när som helst granska ditt länkutnyttjande och godkänna användningen av dina länkar och koder. Vi kan också begära att du ändrar placering eller användning för att följa de riktlinjer som ges till dig. Det är ditt ansvar att uppdatera och underhålla din webbplats. Vi kan övervaka din webbplats för att se till att den är aktuell och informera dig om ändringar som kan förbättra din prestation.

Det är helt och hållet ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar om immateriella rättigheter som gäller för din webbplats. Du måste ha uttryckligt tillstånd att använda någons upphovsrättsskyddade material.

Vi kommer inte att hållas ansvariga (och du är ensamt ansvarig) om du använder någon annans upphovsrättsskyddade material eller andra immateriella rättigheter i strid med lagen eller tredje parts rättigheter.

 

Reklam

Du får inte använda någon tredje parts betalplattform eller liknande för att annonsera med nyckelord relaterade till Dr Hemp Me, inklusive men inte begränsat till Dr Hemp Me’s varumärke, produktnamn eller termer på betal-per-klick plattformar som Google Adwords.

Dr. Hemp Me’s rättigheter och förpliktelser

Vi förbehåller oss rätten att när som helst övervaka din webbplats för att säkerställa att du följer detta avtals villkor. Om du inte gör de ändringar på din webbplats som vi anser nödvändiga, förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt deltagande i Dr Hemp Me Affiliate Program.

Dr Hemp Me förbehåller sig rätten att avsluta detta avtal och ditt deltagande i Dr Hemp Me Affiliate Program omedelbart och utan förvarning om du begår bedrägeri eller missbrukar programmet på något sätt. Om sådant bedrägeri eller missbruk upptäcks, ska Dr Hemp Me inte vara skyldigt att betala dig någon provision för sådana bedrägliga försäljningar.

Detta avtal börjar när vi godkänner din affiliateansökan och fortsätter tills det avslutas enligt här ovan.

Uppsägning

Antingen du eller vi kan avsluta detta avtal NÄR SOM HELST, med eller utan orsak, genom att ge den andra parten ett skriftligt förvarning. Uppsägning kan ske via mail, e-post eller fax. Dessutom kommer detta avtal att upphöra omedelbart vid något brott mot detta avtal från din sida.

Ändring

Vi kan när som helst ändra något av villkoren i detta avtal efter eget gottfinnande. Vid sådana händelser kommer du att meddelas via e-post. Ändringar kan inkludera, men är inte begränsade till, ändringar i betalningsprocedurer och regler för Dr Hemp Me’s Affiliate Program. Om någon ändring är oacceptabel för dig är ditt enda alternativ att avsluta detta avtal. Ditt fortsatta deltagande i Dr Hemp Me’s Affiliate Program efter att ändringen har meddelats eller det nya avtalet har publicerats på vår webbplats indikerar ditt godkännande av förändringarna.

Affiliate provisioner

Vi kommer att betala dig överenskomna provisioner för varje försäljning som sker via drhempme.se med hjälp av din affiliate-länk. Grunden för beräkning av provisioner är produktförsäljningens intäkter som kommer genom www.drhempme.se med din affiliate-länk. Maxrabatten du kan ge är 10%. Vänligen kontakta Dr Hemp Me för 10% rabattkoden. Kom ihåg att din kund bara kan ha en rabattkod åt gången. Om din kunds order återbetalas kommer vi att justera de betalbara provisionerna nästa månad.

Grossistbeställningar

Vårt Affiliateprogram täcker inte grossistköp. Vi betalar inte affiliate provision på grossistorder. Som grossist kan du inte ta emot provisioner på dina egna beställningar genom din egen affiliate-länk eller grossistbeställningar från dig eller andra grossistkonton. 

VI KAN INTE JUSTERA KOMMISSIONER I EFTERHAND SÅ SE TILL ATT DINA HÄNVISNINGAR ANVÄNDER DIN KOD ELLER LÄNK NÄR DE BESTÄLLER.

Kommissionsbetalningar

Vi betalar provisioner före den 25:e följande månad för föregående månad via banköverföring, men inte innan dina provisioner har nått minst 20 EUR.

Till exempel betalas provisioner som mottagits från den 1:a till den 31:a april den 25:e maj.

Betalningsschema

Så länge dina aktuella affiliateintäkter överstiger $20 kommer du att betalas varje månad. Om du inte har tjänat $20 sedan din senaste betalning kommer vi att betala dig följande månad efter att du har överskridit tröskelvärdet.

Val av lag; jurisdiktion och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med lag.

Överlåtelse

Du får inte överlåta dessa villkor eller överlåta några rättigheter eller delegera några skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, utan vårt skriftliga samtycke. Varje sådan påstådd överlåtelse eller delegering av dig utan lämpligt skriftligt samtycke kommer att vara ogiltig och utan verkan. Vi kan överlåta dessa villkor eller några rättigheter härunder utan ditt samtycke och utan meddelande.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products